[:en]

Rob Rattray (owner)

Rob Rattray established the business in 1991 and is a first generation butcher.    As a young boy his interest was in farming but with limited opportunity and to “fill-in-time”,  took a holiday job at a  local butchers shop and soon got the taste of money and there it all started.   There he served his  apprenticeship before moving on to manage a local  butchery wholesalers where he learnt his business skills. Since opening its doors in 1991 the business has expanded and developed and Rob is now able to combine his interest and knowledge of farming with butchery to produce and select the highest quality stock for his business.

“I am proud to have established my own butchery business serving my community with a quality product, supported by a quality service.”

 • C.I.E.H. Level 4 (Advanced) Award in Managing Food Safety
 • Completed Meat Managers Hygiene & HACCP Retail Butchers Course

Paul Rowbotham

Paul was one of the “assets” Rob acquired when he bought the shop in July 1991.   Having worked for about 6 months for the previous owner, Paul has  remained loyal to the business ever since and has seen the business grow and develop since those early days.  He is highly trained and experienced in butchery skills  and over the years has got to know all the regular customers and their tastes.

 • C.I.E.H. Level 3 Award in Managing Food Safety (Intermediate)
 • Completed Meat Managers Hygiene & HACCP Retail Butchers course

“After 25 years working with Rob, I think I understand his ways by now! We work well together as a team and I enjoy meeting the customers.”

Dennis Griffiths

Dennis joined us in 1997 after training as a butcher and gaining experience at a local store.    He is a valued, reliable  and loyal member of the team, is a skillfull butcher and after 20 odd years of working for Rob, he knows the business inside- out Dennis says

We have great confidence in our product and it is satisfying to know that we can offer our customers the very best in quality.”

 • C.I.E.H. Level 3 (Intermediate) Award in Managing Food Safety

Gwilym Jones

Gwilym joined us in the summer of 2015 and is a local Welsh speaker who learnt his skills in the butchery trade when he worked as a young lad with Owen J Davies in his Northgate Street butchers shop.   On OJ’s retirement, he left the trade and was for many years employed as a groundsman at Aberystwyth Golf Club.    Gwilym  works at both the shop and the butchery unit and enjoys the challenge of making a variety of various flavoured sausages!

C.I.E.H Level 2 Award in Food Safety for Manufacturing

“What I like about my job is the variety of work involved.   I enjoy meeting customers and love the banter in the shop…. especially when Arsenal are winning!!   No two days are the same and you never know what’s going to happen next.”

Dennis Hodges

2016 saw another Dennis join the team.   Having spent his lifetime holidaying at Borth, Dennis made the move to the coast on a permanent basis.   He is an experience butcher, having worked for many years in the butchery trade in his home town of Hereford.   He brought with his new ideas and skills and is a valued member of the team.

“I’m enjoying being back in a butcher’s shop again.  I like meeting customers and get satisfaction from my job.   I feel part of a great team here at Rob Rattray’s.  They’re a good bunch of lads “

Dafydd Davies

Dafydd who joined the team in November 2018, as a trainee butcher is a local Welsh speaker who is anxious to learn the trade. He will serve his apprenticeship with Rob, and will gain experience at both the Butchery Unit and the retail shop. We hope he soon settles in and will enjoy working with our team of staff.

Steffan Rattray

Rob and Sheila’s son Steffan is still in education but spends his holidays and Saturdays working within the business, when not playing rugby! He is learning the trade under the guidance of his father and the rest of the team, and is always on hand to assist with the farm work at the end of the day.   His passion rugby and plays for the Aberystwyth Youth Team and Ceredigion Youth Team.

Elin Rattray

Elin, being the youngest member of the Rattray family, is also on hand to assist at the shop at weekends and during holidays.  She enjoys serving at the shop,  meeting customers and more than anything the chat and banter with staff and customers.

Sheila RattraySheila Rattray

Rob’s wife Sheila, is responsible for the administration of the business and although the office is her domain, she is adaptable and is often at the retail shop, in the butchery unit or on the farm, assisting wherever the need arises.

 • C.I.E.H. Level 3 Award in Managing Food Safety (Intermediate)
 • Completed Meat Managers Hygiene & HACCP Retail Butchers course

“I like to think that we all work together as a team and every member of staff has an important role to play in the smooth running of the business. Rob & I value the committment of each member of our staff.”

“I value the loyalty and commitment of all my staff and know I can rely on the whole team to work together in an effort to offer our customers the very best in service and quality” says Rob

[:cy]

Rob Rattray

Sefydlwyd y busnes gan Rob Rattray ei hun yn 1991.   Yn Gymro-Cymraeg lleol efo dros 35 mlynedd o brofiad yn y busnes bwtsiera. Dysgodd ei sgiliau bwtsiera a rhedeg busnes tra’n cyflawni ei brentisiaeth mewn busnes cigyddiaeth lleol a rheoli busnes cyfanwerthu cig yn yr ardal.   Ond yn 1991 mentrodd i fyd-busnes, gan sefydlu busness Cigyddion Rob Rattray a thaflu  ei holl egni a’i frwdrydedd i’r busnes.    Ers agor y drysau yn 1991 mae’r busnes wedi ehangu a datblygu yn sylweddol.   Yn gyfochrog a hyn, datblygodd fusnes o amaethu ac mae’n ystyried ei hun yn “gigydd sy’n ffermio i gyflenwi ei fusnes bwtsiera”,   Ei nodwedd yw cyflenwi cig o’r radd flaenaf ac mae’n medru cyfuno ei ddiddordeb a’i wybodaeth o ffermio gyda chigyddiaeth a dewis stoc o’r safon orau i’w fusnes.

“Rwy’n falch o fod wedi sefydlu fy musnes cigyddiaeth fy hun sy’n gwasanaethu fy nghymuned.   Y bwriad yw cynnig cynnyrch o’r radd flaenaf ynghyd â gwasanaeth o safon.”

 • C.I.E.H.  Lefel 4 (Uwch) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel
 • Cwblhau cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

Paul Rowbotham

Roedd Paul yn un o’r ‘asedau’ a “etifeddod” Rob pan brynodd y siop ‘nol yng Ngorffennaf 1991.  Mae Paul wedi parhau yn driw i’r busnes byth ers hynny ac wedi gweld y busnes yn tyfu a datblygu ers y dyddiau hynny.  Mae wedi ei hyfforddi’n dda, yn brofiadol mewn sgiliau cigyddiaeth a thros y blynyddoedd mae wedi dod i adnabod yr holl gwsmeriaid ffyddlon gan ddeall eu gofynion.

 • C.I.E.H. Lefel 3 Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel (Canolradd)
 • Cwblhau cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

Mae’n mwynhau eu sgyrsiau cyson a hefyd cwrdd â chwsmeriaid newydd

“Ar ol dros 25 mlynedd o weithio gyda Rob rwy’n credu bod fi’n dod i ddeall ei ffordd! Ni gyd yn cyd-dynnu yn dda yma a cael lot o hwyl yn cwrdd a chwmeriaid”

Dennis Griffiths

Ymunodd Dennis â ni ym 1997 ar ôl hyfforddi fel cigydd ac ennill profiad mewn adran cigyddiaeth archfarchnad lleol.  Mae’n aelod gwerthfawr, dibynadwy a chywir o’r tîm gan ddweud

“Mae gennym hyder mawr yn ein cynnyrch a gallwn weithio’n hyderus yn gwybod ein bod yn cynnig dim ond y gorau o ran safon i’n cwsmeriaid.”

 • C.I.E.H. Lefel 3 (Canolradd) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel

Gwilym Jones

Ymunodd Gwilym a’r cwmni yn llawn amser yn haf 2015.  Mae’n Gymro-cymraeg lleol a ddysgodd ei sgiliau bwtsiera tra yn gweithio fel bachgen ifanc yn siop  Owen J Davies yn Northgate Street, Aberystwyth.   Ar ymddeoliad OJ, gadawodd y busnes cig a bu’n gweithio am flynyddoedd yng Nghlwb Golff Aberystwyth cyn ymuno a ni.  Mae Gwilym  yn hyblyg yn gweithio nail ai yn y siop neu’r uned neu allan ar y van ac yn hoff o’r amrywiaeth gwaith.

 • C.I.E.H Level 2 Award in Food Safety for Manufacturing

’Rwyn hoffi’r amrywiaeth yn y gwaith. ‘Rwyn mwynhau cwrdd a chwsmeriaid a chael sgwrs gyda hwn a llall ac mae lot o dynnu coes efo’r cwsmeriaid rheolaidd…yn aml iawn am ganlyniadau gemau peldroed…Arsenal yw y gorau cofiwch!

Dennis Hodges

Yn 2016 daeth yr ail Dennis atom, a dyma achosi cymlethdod!   Galw “Den” a naill ai’r ddau neu neb yn ymateb!   Wedi treilio ei oes yn dod i’r Borth ar ei wyliau, death yn amser i Dennis symud i’r ardal yn barhaol.    Wedi gweithio am flynyddoedd yn y diwidiant cig yn ardal Henffordd, mae ganddo brofiad eang yn y gwaith ac mae wedi dod a syniadau newydd i’r busnes.

Dafydd Davies

Bachgen lleol, sy’n Gymro-Cymraeg yw Dafydd ac wedi ymuno a ni yn Nhachwedd 2018.    Mae’n  awyddus i ddysgu’r grefft o baratoi cig ac mae yn ymroi dan hyfforddiant Rob a Paul i wella ei sgiliau a meistroli’r grefft.     Bydd yn gweithio yn yr Uned Gig ac yn y Siop ac mae’n siwr y daw i adnabod ein cwsmeriaid yn fuan iawn.

“’Rwyn edrych ymlaen i ddysgu crefft newydd a dod i adnabod y cwsmeriaid”

Steffan Rattray

Er  fod Steffan yn astudio ar gyfer ei arholidau mae’n chwilio’r amser i gynorthwyo ym mhob agwedd o waith y busnes.  Caiff ddysgu’r grefft o dorri cig gan ei dad, ac ar ol ysgol, ar benwythnosau neu yn ystod y gwyliau bydd yn gweithio yn y siop, yr uned cig neu ar y fferm.  Chwarae rygbi sydd hefyd yn mynd a’i frid gan chwarae i Dimoedd Ieuenctid Aberystwyth a Cheredigion.

Elin Rattray

Aelod ieuengaf y teulu a’r tim yw Elin, sydd hefyd yn barod i gynorthwyo ar ol ysgol ac yn ystod y gwyliau a’r penwythnosau ym mhob agwedd o waith y busnes.    Mae’n mwynhau cwrdd a gweini cwsmeriaid ac yn fwy hoff o sgwrsio’n ddibendraw a chreu drigioni.

Sheila RattraySheila Rattray

Mae Sheila, gwraig Rob, yn gyfrifol am weinyddu’r busnes, ac er ei bod yn hoff o redeg y swyddfa, bydd yn aml iawn i’w gweld yn yn y siop, yr uned neu’r fferm, gan droi ei llaw i gynorthwyo lle bynnag mae’r angen, .

“Rydym yn ffodus i gael tîm da o staff sydd i gyd yn cyd-weithio  mewn ymgais i gynnig y gorau posib mewn safon a gwasanaeth i’n cwsmeriaid.”

 • C.I.E.H. Lefel 3 Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel (Canolradd)
 • Cwblhau Cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

“Rwy’n gwerthfawrogi ffyddlondeb ac ymroddiad fy staff i gyd. Mae cael tim dibyniadwy o staff yn hanfodol i rediad y busnes. ” medd Rob

[:]