[:en]

The Food Standards Agency has introduced a Food Hygiene Rating system, whereby all food-producing and selling establishments are given a ‘hygiene rating,’ following an inspection from a local authority food safety officer. Under the scheme, businesses are ranked from 0 – 5, taking into account how the food is prepared, cooked, cooled and stored, as well as the condition of the premises.

At Rob Rattray Butchers, we are very proud to have been awarded the maximum Hygiene Rating of 5, or ‘Very Good’ in both the retail Shop and at our Butchery Unit; you can easily see this declared by a prominent sticker in our window, and in a framed certificate inside the shop and at the Unit.

We are absolutely committed to the welfare of our customers, and so take impeccable care over every aspect of food hygiene and safety in our business.

All of our staff are fully trained in the latest advice and regulations, and Rob has achieved level 4 (Advanced) Certificate  in Food Safety and Hygiene.

We were proud to be considered exemplary in the way we run our business, we were chosen by the Food Standards Agency to present a short film guide for butchers, advocating best practice hygiene and food safety.

“E-Coli 0157–Guidelines for Butchers to stay safe” (E-Coli0157 Canllaw cigyddion ar aros yn ddiogel) can be viewed on the FSA website. Alll our staff are trained in Food Hygiene

Rob Rattray

C.I.E.H. Level 4   (Advanced)    Award in Managing Food Safety

 • Completed Meat Managers Hygiene & HACCP Retail Butchers Course

Paul Rowbotham

 • C.I.E.H. Level 3  (Intermediate)  Award in Managing Food Safety
 • Completed Meat Managers Hygiene & HACCP Retail Butchers Course

Dennis Griffiths

 • C.I.E.H. Level 3  (Intermediate)  Award in Managing Food Safety

Dennis Hodges

 • C.I.E.H.  Level 2  (Foundation)   Award in Managing Food Safety

Dafydd W Davies

 • C.I.E.H.  Level 2  (Foundation)   Award in Managing Food Safety

Gwilym Jones

 • C.I.E.H.  Level 2  (Foundation)  Award in Managing Food Safety

Sheila Rattray

 • C.I.E.H.  Level 3  (Intermediate)  Award in Managing Food Safety
 • Completed Meat Managers Hygiene & HACCP Retail Butchers Course

[:cy]

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cyflwyno system raddio Hylendid Bwyd, lle mae holl sefydliadau cynhyrchu a gwerthu bwyd yn cael ‘gradd glendid’ yn dilyn arolwg gan swyddog diogelwch bwyd o’r awdurdod lleol.  O dan y cynllun, mae busnesau yn cael eu graddio o 0 – 5, gan gymryd i ystyriaeth sut mae bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio, ei oeri a’i storio, yn ogystal â chyflwr yr adeiladau.

Rydym ni yma, ym musnes Cigyddion Rob Rattray, yn falch o fod wedi cael ein gwobrwyo gyda’r Radd Lendid uchaf o 5, neu ‘Da iawn’ yn y Siop a’r Uned Gig;  gellwch ganfod hyn yn hawdd ar sticer amlwg yn ein ffenest, neu oddi mewn y siop mewn tystysgrif wedi ei fframio ac yn ein Uned Cig.

Rydym yn gyfan gwbl ymroddedig i les ein cwsmeriaid, ac felly’n cymryd gofal caboledig o bob agwedd o lendid bwyd a diogelwch yn ein busnes.

Mae ein staff i gyd wedi eu hyfforddi’n llawn yn y cyngor diweddaraf a’r rheoliadau, ac mae Rob wedi sicrhau Tystysgrif Lefel 4 (Uwch) mewn Diogelwch ac Hylendid Bwyd.

Rydym yn falch o dderbyn canmoliaeth am y modd rydym yn rheoli hylendid bwyd o fewn ein busnes, a cawsom ein dewis gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd i gyflwyno ffilm fer o arweiniad i gigyddion yn hyrwyddo yr ymarfer glendid gorau a diogelwch bwyd.    Gellir gweld y ffilm ar gyswllt “E-Coli 0157 – Canllaw i gigyddion ar gadw’n ddiogel”

“Mae fy rhan i yn y ffilm hon, ynghyd â’m hyfforddiant uwch mewn Hylendid Bwyd wedi cyfrannu i fy ymwybyddiaeth o lendid bwyd a’m gallu i gynnal safonau glendid o ddydd i ddydd o fewn y fusnes.”

Mae ein holl staff wedi eu hyfforddi mewn Hylendid Bwyd

Rob Rattray

 • C.I.E.H. Lefel 4 (Uwch) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel

Paul Rowbotham

 • C.I.E.H. Lefel 3 Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel  (Canolradd)
 • Cwblhau cwrs Rheolwyr Hylendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

Dennis Griffiths

 • C.I.E.H. Lefel 3 (Canolradd) Gwobr mewn Rheolaeth Diogel Bwyd

Dennis Hodges

 • C.I.E.H. Lefel 2 Tystysgrif Sylfaenol mewn Rheolaeth Bwyd Diogel

Dafydd W Davies

 • C.I.E.H. Lefel 2 (Sylfaenol) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel

Gwilym Jones

 • C.I.E.H. Lefel 2 (Sylfaenol) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel

Sheila Rattray

 • C.I.E.H. Lefel 3 (Canolradd) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel
 • Cwblhau cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

[:]